Уикипедия:
"Технология (от на гръцки: techne — изкуство, майсторство, умение и на гръцки: логия — изучаване) — съвкупност от методи и инструменти за постигане на желан резултат; начин за преобразуване на даденото в необходимо. Технологията включва последователността на операциите и процедурите, тя е тясно свързана с използваните средства, оборудване, инструменти и материали. Съвременните технолгии се основават на постиженията на научно-техническия прогрес и са насочени към производството на продукт: материалната технология създава материален продукт, информационните технологии (ИТ) — информационен продукт. Технологията е също така научна дисциплина, разработваща и усъвершенстваща методите и инструментите за производство..."

Още...      

Технологии
   Основен приоритет в работата на "АЛБА Технологии" ООД е да разреши проблемите на клиентите си, като същевременно им покаже широките възможности на съвременните средства за улесняване на технологичните процеси и повишаване продуктивността и ефективността. В резултат екипът е специализиран в широк кръг от утвърдени и иновативни технологии и подходи.